1393/12/5
تعداد نظرات:0
12:52
شماره مطلب:139312518571
-A A +A
2تا کافی نیست:

توصیه‌هایی به زبان خودمانی از حاج آقا پناهیان

خدا خواسته نسل آخرى که ان شاء الله می خواهد به ظهور حضرت برسد، حضرت به چهره ى آن جوان ها که نگاه می کند مى بیند این ها پدرو مادرشان بخاطر امام زمانشان ازدواج کردند. بخاطر قدرت اسلام بچه دار شده اند. انگار می خواهد یک همچنین نسلى درست بشود. زندگى را راه بینداز؛ بخاطر امام زمان!

به گزارش قلم سپید ، سایت 2تا کافی نیست نوشت :خدا خواسته نسل آخرى که ان شاء الله می خواهد به ظهور حضرت برسد، حضرت به چهره ى آن جوان ها که نگاه می کند مى بیند به به! این ها پدرو مادرشان بخاطر امام زمانشان ازدواج کردند. بخاطر قدرت اسلام بچه دار شده اند. انگار می خواهد یک همچنین نسلى درست بشود. زندگى را راه بینداز؛ بخاطر امام زمان! شما هم باید یک جهادى در راه خدا بکنید.

حاج آقا پناهیان 23 توصیه را که تمامی مراحل یک زندگی را در بر می گیرد، در متن زیر بیان کرده است؛

1- پسر می‌خواهید بگیرید یا دختر بگیرید؟ برای پسرتان یا دخترتان؟ ببینید این پسر در خانه‌اش پدری دارد که به مادر محبّت می‌کند؟ یاد گرفته از پدر که پس‌فردا به دختر شما محبّت کند؟ ببینید این دختر در خانه‌ای بزرگ شده که مادر به پدر تواضع می کند، یاد گرفته که خودش پس‌فردا به پسر شما تواضع بکند؟ خیلی خانواده مؤثر است.

2- خانم ها اگر همسر مهربان می خواهند؛ دنبال "عبد" بگردند. عبدها وقتی شوهر می شوند ظلم نمی کنند. ولی آنهایی که عبد نیستند کارشان حساب و کتاب ندارد. اگر عبد باشند دیگر دل و دماغ بد بر خورد کردن ندارند. قبلا رُسش را کشیده اند و رویش را کم کرده اند؛ از کت و کول افتاده. (وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا)

3- ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍیت ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩه است. ﺧﺪﺍ ﺑﺪاند ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺭوﯼ در ﺧاﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﺪﺕ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ می ﺮود ﺧﺐ ﻧمی گذارد. ﻣﺎ در ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻬم است. ﺍﻣﺎ آﻥ ﻗﺪﺭﯼ ﮐﻪ در ﺻﺪﺍ و ﺳﯿﻤﺎ می گویند ﻧﯿست. وقتی ﺯﯾﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﺭا در ﺻﺪﺍ و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺰنند، ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺸاﻥ ﺷﮏ می کنند. ﺷﮏ ﮐﻪ ﮐﺮﺩند ﺭﺍﺣﺖ ﺩﻋﻮﺍ می کنند. ﺭﺍﺣﺖ ﮐﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﺷد، ﺭﺍﺣﺖ ﻃﻼﻕ ﮔﺮﻓﺘﻪ می شود.

4- ﺟﻮاﻥ ﻫﺎ نمی توانند ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ. ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺁﺭﻣﺎن گرا هستند. ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﮔﺮﺍ هستند. ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﮔﺮﺍ ﻫﺴﺘﯽ، ﺟﻮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩت را ﮐﻪ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ به آن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﯼ. آﻥ ﺩﻟﯿﻞ ممکن است ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷد. ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﯾک ﺩﻓﻌﻪ ﺍﯼ شخصیتش برایت ﺟﺬﺍﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ. ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎن می گویند اﮐﺜﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﺎیی ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﻣﻨﺠﺮ می شود. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭد ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ یک ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎیی می کنند؛ ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩ می شود ﻭ ... اﻣﺎ ﺍﮐﺜﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﺎ ﺩﺭﺳﺖ می گویند. ﻟﺬﺍ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ. ﮔﯿﺮ ﻓﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

5- ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ "ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ" ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﺪ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ . ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺪّﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺤﺚ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺳﺖ. ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻤﺎﻥ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺁﯾﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺍﺯ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺯﯾﺮﮐﯽﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﮥ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺍﺳﺖ.


6- ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺯﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ، ﺍین است ﮐﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩ ﺭا ﺣﻔﻆ ﮐﻨد، ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻥ این است ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ کند. زن ﻭﻗﺘﯽ می خواهد ﻣﺮﺩ را ﺻﺪﺍ بزند؛ ﯾک ﺟﻮﺭﯼ ﺻﺪﺍ ﺑﺰند ﮐﻪ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺗﺎﻣﯿﻦ بشود. (ﺍﮔر‏) بخواهد ﺻﺮﻓﺎ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کند ﮐﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ در آن ﻫﺴﺖ؛ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ این جور ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺭﺿﺎ نمی شوند. ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ شان ﺗﺎﻣﯿﻦ نمی شود. می گوید ﻣﮕر ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ام این جوری ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ؟ ﻭﻟﯽ ﻣﺜﻼ ﺯﻥ بگوید: ﺳﺮﻭﺭ ﻣﻦ، آﻗﺎﯼ ﻣﻦ، ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻦ؛ ﺁﻗﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﮐﯿﻒ می کند. ﯾک ﻋﻤﺮﯼ خانم های ﺯﯾﺮﮐﯽ ﻣﯽتوانند ﺍﯾﻦ ﺁﻗﺎ ﺭا ﻣﺮﯾﺪ ﺧودشان کنند.

7- ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ممکن است برایت ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷد ﺍﻣﺎ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﭼﻪ ﺟﻮﺭ مردها ﮔﺎﻫﯽ برایشان سخت است همسرشان ﺭا ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشند؟ ﯾﺎ ﺩﻭﺳﺖ دارند همسرشان را؛ ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﺮﺩﻫﺎ یادشان می رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮشان ﺑﮕویند ﮐﻪ ﻣﻦ دوستت ﺩﺍﺭﻡ. ﯾﺎ غرورشان به آن ها ﺍﯾﻦ ﺍﺟﺎﺯه را نمی دهد ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را بگویند. ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﻄﺎ می شوند. ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻄﺎﯼ ﺑﺪی است. ﺍﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺰﺍﻓﯽ ﺭا ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ می کند. مثلا ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻫﺎ؛ خودشان ﺍﺯ ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻫﻤﺴﺮﺷان ﺯﺟﺮ می کشند. ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﭼﯽ ﺁﺧﻪ ؟ یک ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺭا ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮﺩﯼ.

ﺍﺯ این باب ﻣﺤﺒﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻻﺯم است ﻣﺮﺩ ﺣﺮﻑ ﺯﻧﺶ را ﻫﻢ ﮔﻮﺵ کند. ﻣﺜﻼ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺧﺎنم ات ﺭا ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺩﻟﺶ ﺭا ﺑﺒﺮﯼ. ﺑﮕﻮ ﻋﺰﯾﺰﻡ! ﺗﻮ ﭼه ﻣﯿﺨﻮﺍهی؟ ﺍﯾن را؟ ﻫﻤﯿن را؟ ﺁﻗﺎ ﻫﻤﯿن را ﺑﺪهید. ﺧﺎﻧﻡ ﻣﺎ ﻫﻤین را ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭد.

8- ﺯﻥ ﻫﺎ ﻧوﻋﺎٌ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ آنها ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺑﮑﻨد، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺯ در ﺭﻭﺍﯾﺖ، ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻭقت ها ﺣﺮﻑ ﺩﻝ ﺧﺎﻧم ات ﺭﺍ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ. ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺶ ﺣﺮﻑ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻑ ﻏﻠﻄﯽ ﺑﺎﺷد. ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﮔﻞ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ؛ ﺑﮕﻮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ. ﻣﺮﺩ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺋﯿﺲ ﺑﺎﺷﻢ. ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﻝ ﺧﺎﻧم ات ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ. آنقدر ﺷﯿﺮﯾن است ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺵ، ﻣﺮﺩ ﻣﻘﺘﺪﺭی است. ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮕوید: "ﭼﺸﻢ". ﮐﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨد. ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺩﺍﺩﻩ است. ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﺯن است. ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ است. ﺍﯾن ها ﺭﻭﺣﯿﺎﺗﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻫمدیگر ﻣﺘﻔﺎﻭت است.

9- ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯن ها ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺯﻧﻬﺎ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎﻥ ﻫﺴﺖ .
ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺯﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ؟ ﺧﺐ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺯن ها ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ ﭘﻨﻬﺎنش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﺒﺨﺸﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻣﮕﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ سلام الله علیها ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ؟

10- ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺯﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ. ﺯﻥ ﺧﻼﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ‏(ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻛﻠﻤﻪ‏) ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻲ ﺣﺠﺎﺑﻲ ﻃﻐﻴﺎﻥ میﻛﻨﺪ. ﺯﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ. ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯن ها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻥ، ﺯﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﺩﺵ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.


11- ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﺖ ﻭ ﭘﻠﺸﺖ ﺍین است ﮐﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻫﯽ در ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩشاﻥ ﺑاشند. بگویند ﺗﻮ ﺣﻖ من را ﺭﻋﺎﯾﺖ نکردی، ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ را ﮐﺮﺩﯼ، آن را ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﯼ ﻭ... ﻭﻟﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮﻗﯽ این است که ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ در ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮﺩﻥ مسابقه بدهند. اگر ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮﺩ، ﺯﻥ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮑﺮﺩ، ﻣﺮﺩ ﻗﻠﺒﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ شود، بگوید ﺁﺥ ﺟﻮﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻡ. ﻣﻦ ﺟﻠﻮ ﺯﺩﻡ. ﺍﻟﺤﻤﺪﺍﻟﻠﻪ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﻭ را ﻣﯿﺒﺮم.

12- ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺭﺳﯽ؛ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺕ، ﻣﺎﺩﺭﺕ، ﻫﻤﺴﺮﺕ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎیت ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ. ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﺎ ﺍﺩﺏ ﻫﺴﺘﯽ. ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺩﺏ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ. ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺗﺤﻮﯾﻠﺸﺎﻥ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ. ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﺩﺏ، ﻓﻘﻂ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺆﺩﺏ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁدم های ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﺵ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.

13- زندگی جستجوی خوشبختی و تلاش برای به دست آوردن آن نیست. زندگی مبارزه برای حفظ خوشبختی است. ما وقتی آفریده شدیم، خوشبختی را به دست آوردیم. باید تلاش کنیم آن را از دست ندهیم. این نگاه؛ قدرت انسان را مضاعف می کند و امید بیشتری به انسان می دهد.

14- راه رسیدن به شیرینی پایدار در زندگی مشترک این نیست که دنبال یک همسر بی عیب باشیم. شیرینی زندگی بیش از هر چیز به نحوه ی رفتار خوب خود آدم بستگی دارد. اگرچه پاسخ خوبی دریافت نکند. دنبال همسر بی عیب گشتن خودش یک عیب بزرگ است.

15- ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮤ ‏«ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻋﻮﺍ »، ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮤ ﺣﺪﺍﻗﻠﯽ ﺍﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﻫﺎﯼ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺻﺮﻑ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﻼﮎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺎﺕ ﮊﻧﺘﯿﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮤ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ . ﺍﮔﺮﭼﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺴﺘر ﺭﺷﺪ، ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ

16- ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ‏« ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻢ ‏» ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺍﻭ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻭﺍﻗﻌﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ: ‏«ﻣﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽﺩﻫﻢ.‏» ﺍﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺶ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﻮﺩ. ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺁﺩﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩﺍﯼ ﺍﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭﯼ، ‏«ﺣﺪﺍﻗﻠﯽ» ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺁﻥ «ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ» ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩ. ﺛﻮﺍﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺩﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﺒﺮﺩ، ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺒﺮﺩ؟

17- زنان شهیدساز هستند که 10 برابر شهادت ارزش دارد. اصلا می دانی شهیدسازی یعنی چی؟؟؟
خانم ها نه نیاز به جهاد دارند و نه نیاز به شهادت دارند که به مقامات عالی برسند، بلکه با همان نقش پنهان گرفتن در دین به همان مقامات می رسند. در قیامت معلوم می شود که یک خانم خانه دار که به ظاهر هیچ کاری نکرده است چه مقامی دارد و خیلی ها به مقامش غبطه می خورند. در قیامت معلوم می شود که عالم را خانم های خانه دار می چرخاندند. تمام کارها و فعالیت های دیگر نسبت به خانه داری بسیار بی ارزش است. امیدوارم ارزش نقش پنهان را فهمیده باشیم...

18- ﺍﮔﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ، ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﮔﺮ ﭘﺪﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﻝِ ﻣﺎﺩﺭِ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﺪ، ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﺍﺫﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻭ ﺍﻻ ﺍﮔﺮ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻻﺍﻗﻞ ﺟﻠﻮﯼ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺩﻝِ ﻣﺎﺩﺭِ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ ﺩﻝ ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.

19- هر خانه ای برای تربیت فرزندان باید مسیری را ترسیم بکند تا در این مسیر با امتحان شدن و سختی کشیدن فضائل کودکان خود را تجلی بدهند و تقویت کنند. البته نه اینکه معلمان به شاگردان سختی نامعقول بدهند.

20- دلسوزی مادران باید موجب خودساختگی و سخت کوشی کودکان بشود و الا دلسوزی مادران موجب راحت طلبی و هواپرستی فرزندان خواهد شد. تدبیر پدران باید موجب ایجاد تدبیر در فرزندان بشود و الا فرزندانی منفعل و فرمان گریز تربیت خواهند شد.

21- ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﺗﺼﻮﺭ می کند ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﯾﺪ عصبانیت ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺿﺎ می کنید؛ ﻧﻪ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺷﻤﺎ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ.

22- انجام امور عادی زندگی با انگیزۀ مخلصانه برای خدا خیلی سخت است ولی الان شرایطی پیش آمده که می شود بخاطر خدا ازدواج کرد و بخاطر خدا بچه دار شد. چون امروز ضرورت تکثیر نسل یک امر حیاتی برای جامعۀ اسلامی است. این یک فرصت طلایی است که یک جوان مؤمن می تواند با نیت قربتا الی الله به تشکیل و تقویت خانواده بپردازد.

23- تمام پسرها در داستان مصر سر بریده شدند. یک مادر زایمان کرد؛ آن هم در دریا انداخت. آن هم موسى علیه السلام شد. آن هم در خانه ى فرعون رفت؛ خداوند این جوری است  دیگر. به مو می رساند اما نمى برد. می خواهد بگوید همه کارها را خودم کردم. یکى از جاهایى که خدا دارد به مو می رساند چیست؟ موضوع جمعیت است. خداوند می خواهد با چه نجات بدهد؟ با شیعیانى که محض رضاى خدا ازدواج بکنند. محض رضاى خدا بچه دار بشوند. خدا خواسته نسل آخرى که ان شاء الله می خواهد به ظهور حضرت برسد، حضرت به چهره ى آن جوان ها که نگاه می کند مى بیند به به! این ها پدرو مادرشان بخاطر امام زمانشان ازدواج کردند. بخاطر قدرت اسلام بچه دار شده اند. اصلا نور در چهره شان می بارد. انگار می خواهد یک همچنین نسلى درست بشود. زندگى را راه بینداز؛ بخاطر امام زمان! شما هم باید یک جهادى در راه خدا بکنید. الان یکى از مجاهدت ها، خانواده تشکیل دادن است. الان یکى از مجاهدت ها، بچه دار شدن است.

 
 
 
 

 

افزودن نظر جدید

انتشار دیدگاه به معنای تایید آن نیست . نظرات توهین آمیز منتشر نمی شود .
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.